20.02.2020 Другий конкурсний день

Перебіг подій

Другий день для учасників розпочався з нових конкурсних випробувань.

Номінація: Хімія

Назва конкурсного випробування: Хімічний експеримент

Мета випробування полягала у демонстрації учасниками конкурсу вмінь планувати та проводити шкільний навчальний експеримент.

Формат проведення: розроблення розгорнутого плану до виконання експериментального завдання в хімічній лабораторії та його реалізація, організація дослідницько-пошукової діяльності учнів.

Теми експериментальних завдань визначено згідно чинних програм «Хімія» для 7 – 9 класів та 10 – 11 класів (рівень стандарту) та розподілено жеребкуванням під час проведення конкурсу.

1. Аношина Віра Юріївна

Тема випробування: Розв’язування експериментальних задач з теми: «Основні класи неорганічних сполук» (8клас).

Завдання випробування:

1) дослідити вміст пробірок з різним середовищем;

2) визначити склад солі та її кислоти з мінімальною кількістю реактивів;

3) дослідити способи добування солей на прикладі солей купруму (ІІ).

2. Бицина Оксана Валеріївна

Тема випробування: Виявлення органічних сполук у харчових продуктах. (9 клас)

Завдання:

1) з допомогою якісних реакцій виявити вміст у наявних харчових продуктах вуглеводів та білків.

3. Даниленко Лариса Миколаївна

Тема випробування: Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах (9 клас).

Завдання:

1) дослідити можливість протікання хімічних реакцій з різними ознаками (не менше трьох).

4. Лутчак Галина Петрівна

Тема випробування: Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук (8 клас)

Завдання:

1) дослідити способи добування та властивості кислотних оксидів на прикладі вуглекислого газу;

2) дослідити способи добування та властивості нерозчинних гідроксидів на прикладі ферум (ІІ) гідроксиду (при добуванні нерозчинної основи врахувати необхідність почати перетворення з простої речовини);

3) дослідити способи добування та властивості солей на прикладі перетворень розчинна сіль → нерозчинна сіль → розчинна сіль.

5. Свідунович Людмила Миколаївна

Тема випробування: Властивості етанової кислоти. (9 клас)

Завдання:

1) дослідити основні властивості етанової кислоти (не менше трьох).

Вибір методів, прийомів роботи учасниками конкурсу здійснювався самостійно, з урахуванням досвіду роботи та власної педагогічної ідеї, яку вони впроваджують у власній викладацькій діяльності. Конкурсне випробування тривало 2 години.

Оцінювалося: вільне володіння фаховими знаннями та навчальним матеріалом й технікою хімічного експерименту; дотримання вимог безпеки життєдіяльності та інструкції з роботи; аналізування та оформлення результатів експерименту.

Члени журі звернули увагу на знання учасниками чинних програм, вміння правильно визначити необхідне обладнання та відповідні реактиви для повноцінної реалізації експерименту, дотримання вимог техніки безпеки життєдіяльності, чіткість представлення та обговорення результатів хімічного експерименту. Відмічено високий рівень підготовленості усіх учасниць, але найкращим визнано виступ відзначилася Бициної Оксани Валеріївни, який вирізнявся оригінальністю, чіткістю вміння реагувати на виклики в нестандартних ситуаціях.

Номінація «Зарубіжна література»

Конкурсне випробування «Методичний практикум»

Метою цього випробування була демонстрація учасницями вміння використовувати в освітньому процесі сучасні методи, прийоми, форми та засоби.

Учителі складали технологічну карту уроку (Ернест Міллер Гемінґвей. «Старий і море». Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море». Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.), яка репрезентувала методичну підготовленість педагога до уроку. Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначалися жеребкуванням.

У технологічній карті, яку учасниці виконували з використанням інформаційно-комунікативних технологій, відображали етапи уроку, ключові та предметні компетентності, методи, прийоми, форми, засоби, що використовуються на певному етапі уроку; діяльність учнів; діяльність вчителя.

Для оцінювання роботи шифрувалися. Журі оцінювало спрямованість обраних методів, прийомів, форм, засобів на розвиток конкретної навички або конкретного уміння та їх доцільність; застосування знаннєвого, діяльнісного та ціннісного компонентів; реалізацію наскрізних змістових ліній; а також урахування вікових особливостей учнів.

За кількістю балів учасниці розташувалися у підсумковому протоколі таким чином: Мінаєва О.В., Лігун Л.Л., Жифарська Н.Є., Єсипова А.О., Олефіренко Л.Л.

Номінація: Образотворче мистецтво

Конкурсне випробування: Методичний практикум

Другий день конкурсних змагань для учасників складався з напруженої, зосередженої роботи, оскільки методичний практикум, це, насамперед, структурне планування педагогічного процесу з урахуванням взаємодії всього комплексу складників сучасного освітнього середовища. Після визначення жеребкуванням тем уроків образотворчого мистецтва, конкурсанти мали розробити технологічну карту уроку:

- Долга Уляна — «Графіка. Шрифт. Знайомство з шрифтом, поняття буквиця. Композиція «Веселі літери» (буквиця або ініціал)»;

- Савенкова Валерія — «Декоративно-прикладне мистецтво. Вітраж. Створення ескізу вітража»;

- Карнаух Вікторія — «Арт-дизайн. Створення виробів для власного використання в навчанні, оформленні своєї кімнати»;

- Кострікіна Тетяна — «Живопис. Зображення птахів.Композиція «Снігурі», «Папуга» (за вибором)»;

- Вишневська Вікторівя — «Інтер’єр – портрет епохи. Інтер’є р кімнати (фронтальна перспектива) (графіка)».

За умовами, перед оцінюванням текстові документи конкурсантів шифрувались, тому члени фахового журі мали можливість більш об’єктивно оцінити методичну компетентність учителів. Розроблені критерії оцінювання концентрували увагу журі на реалізації у технологічній карті діяльнісного підходу, наявності завдань, за допомогою яких можна сформувати предметні та ключові компетентності учнів. Розроблення структурного робочого плану уроку, яким є технологічна карта, надало можливість визначити рівень володіння дидактичними й фаховими засобами мистецької педагогіки, знанням змісту навчального курсу «Образотворче мистецтво» у 5-7 класах закладу загальної середньої освіти.

Результати аналізу конкурсних робіт засвідчили про обізнаність конкурсантів з інноваційними педагогічними та мистецькими технологіями, що визначається у способі їхнього застосування під час уроків образотворчого мистецтва.

Номінація «Історія»

Конкурсне випробування дня – «Методичний експромт», який полягав у демонстрації конкурсантками вміння адаптувати власну педагогічну ідею до специфіки навчальних тем та вікових особливостей учнів. Завдання випробування полягало у моделюванні уроку історії (за темою, яка визначалася учасницями конкурсу методом жеребкування) з подальшою співбесідою з членами журі. Конкурсантками були розроблені наступні теми: «Причини, зміст та наслідки політики радянізації Західної України», «Причини розколу ОУН, виникнення українського визвольного руху та його військово-політична формація – УПА», «Зросійщення більшовиками України», «Форсована індустріалізація. Створення війково-промислового комплексу. Згортання непу і перехід до директивної економіки», «Наростання економічної кризи. Уповільнення темпів зростання промисловості, неефективність колгоспного ладу».

В ході конкурсного випробування його учасниці продемонстрували не тільки високий рівень володіння знань з предмету, а й високий професіоналізм з питання моделювання уроку історії. Всі вони продемонстрували вміння адаптувати педагогічну ідею до вікових особливостей учнів, дотримання методичних вимог застосування певних методів (прийомів) навчання, вміння доцільного вибору форм та методів роботи для реалізації власної педагогічної ідеї.

Представлені моделі уроків були розроблені на основі синергетичного та діяльністного підходів, що дозволяє не тільки створити безпечне освітнє середовище, а й має спонукати учнів до підвищення інтересу до вивчення історії. Відзначається вміння всіх конкурсанток розробити такі завдання та обрати такі методи роботи на уроці, які направлені на формування в учнів ключових та предметних компетентностей.

Номінація «Початкова освіта»

Назва конкурсного випробування: Методичний експромт

Формат: Майстер-клас

Мета: демонстрація учасниками конкурсу вміння адаптувати власну педагогічну ідею (методи, прийоми роботи) до специфіки навчальних тем та вікових особливостей учнів.

Методи та прийоми пропонувалися членами журі на основі попереднього ознайомлення з інформаційними картками учасників конкурсу.

Кейс (клас, предмет, навчальна тема) визначалися окремо для кожного учасника шляхом жеребкування. Одну годину тривала підготовка майстер-класу. Кожному конкурсантувідводилось до 15 хв на виступ і до 5 хв на відповіді членів фахового журі.

Кейс учасників:

1. Українська мова. Апостроф 2 клас (Роднова Т.М.)

2. Математика. Геометричні фігурина площині 4 клас (Чернявська І.В.)

3. Я досліджую світ. Що і як я їм 1 клас (Федорчук Ю.П.)

4. Я у світі. Природні скарби України 3 клас (Замаєнко О.В.)

5. Мистецтво. Весняна хустинка 1 клас (Сівова Т.О.)

Під час оцінювання виступів учасників члени журі звертали увагу на майстерність та ефективність використання пропонованих методів та прийомів, обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей.

Найкращий виступ відзначився вмінням учасниці конкурсу адаптувати власну педагогічну ідею, а саме, методи та прийоми роботи до специфіки навчальної теми та вікових особливостей учнів, педагогічною майстерністю, креативністю, харизмою, вмінням відчувати емоційний настрій аудиторії, педагогічною інтуїцією.

Напрям інноваційності конкурсантів: упровадження інтерактивних форм і методів навчання та стратегій критичного мислення.

Оргкомітет та члени журі бажають всім конкурсантам подальших успіхів та наснаги у наступному випробуванні – проведенні відкритих уроків.

Результати оцінювання матеріалів учасників Конкурсу та перебіг подій розміщено на блозі «Педагогічна майстерня освітян Запорізького краю» (http://vrzpoblblog.blogspot.com/).

Оргкомітет

Олена Варецька

Олена Тонне 050 456 1883